Uppdaterad
11 nov 2019

Personuppgiftspolicy

Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL).

Dina rättigheter över dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar av dessa ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter som kund stärks

Ett viktigt led i det förbättrade skyddet för enskilda är att det ställs högre krav på personuppgiftsansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till kunder. En övergripande beskrivning om hur din bank behandlar dina personuppgifter kan du få hos banken; antingen på bankens webbsida eller på ett bankkontor.

Vi hanterar dina uppgifter säkert

Direkt i samband med att du handlar från demensbutiken.se förser du oss med vissa personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi och de leverantörer du beställer ifrån på demensbutiken.se hanterar dina uppgifter.
Vi på Octopus Demens AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Personuppgiftsbiträdesavtal har skrivits med våra leverantörer. Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad kundsäkerhet som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, leveransadress och ev. faktureringsadress, e-post och telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• För att ge dig information om och behandla dina köp tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden
• För att leverera dina köp till din angivna adress
• Vid fakturering och bokföring
• För att kunna besvara dina frågor
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Octopus Demens AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till Octopus Demens AB-s leverantörer för att hantera beställda produkter och för deras distribution av erbjudanden.

Hur skyddar vi din personliga information?

Octopus Demens AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Var lagras dina uppgifter?

Octopus Demens AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket "Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter".

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Octopus Demens AB ger du medgivande till Octopus Demens AB och dess leverantörer att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.
Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Octopus Demens AB-s IT-system.

Dina rättigheter

Som kund har du rätten att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in.
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad. För din säkerhet skickas denna information endast till din angivna e-post.
Om du anser att de personuppgifter som Octopus Demens AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Octopus Demens AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.
Octopus Demens AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.
Svar från datainspektionen angående kundregister.
Man får behandla personuppgifter i ett kundregister utan den registrerades samtycke om det är
nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som personen har begärt.
Samma gäller för personer som har bett att fortlöpande få information samt kontaktpersoner hos kundföretag och leverantörer.
Någon information om hur personuppgifter kommer att behandlas behövs inte så länge uppgifter enbart används för normal kundadministration som kunden kan förvänta sig. Däri ingår till exempel att skicka reklam till kunder som företaget har ett etablerat kundförhållande med. Om man vill behandla uppgifterna för andra ändamål än kunderna antas känna till måste kunderna informeras om detta.

Nyhetsbrevet

Du kan även i fortsättningen anmäla direkt på hemsidan www.demensbutiken.se eller www.octopus.se om du vill ha eller vill avbeställa nyhetsbrevet från Octopus Demens AB/Demensbutiken

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss.
Personuppgiftsombud för Octopus Demens AB org. nummer 556589-9035:
Octopus Demens AB
Personuppgiftsombud, Kerstin Lundström
Box 1814
75148 Uppsala
Telefon: +46-(0)709 702260
E-post: kerstin@octopus.se
Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

Om webbplatsen

Webbplatsen är gjord av datakonsult Michael Lundström och använder moderna tekniker och har Amazon som publiceringsplattform och design för att anpassa utseendet för olika plattformar och skärmupplösningar.