Uppdaterad
6 dec 2019

Vardagsjuridik

Ekonomiska frågor.
Nytt från 1 juli 2017 Anhörigbehörighet och Framtidsfullmakt.

Anhörigbehörighet
Detta gäller om du är över 18 år och är för sjuk för att företräda dej själv.Då kan en nära anhörig hjälpa dej utan att ha fullmakt. Hen kan hjälpa dej betala räkningar, ansöka om bidrag, ansöka om stödinsatser till exempel hemtjänst,anmäla om behov av vård- och omsorgsboende. Detta står i Föräldrabalken,kapitel 17.


Framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt, dvs att du själv när du är frisk kan bestämma vem/vilka som ska vara din/dina ställföreträdare när du själv är för sjuk.Det liknar ett testamente, för det ska vara skriftligt och bevittnas av 2 närvarande personer som inte är omnämnda i framtidsfullmakten.

Fullmakt
När den sjuke får svårigheter att klara av sin ekonomi, betala räkningar med mera, kan någon förtroendefull person i den sjukes närhet skaffa en fullmakt för att sköta till exempel pension, och räkningar. Man hämtar ett formulär från posten eller den bank, som den sjuke brukar använda. Fullmakten gäller den tid man bestämmer och ska även skrivas under av den sjuke (många gånger blir det med handen på pennan)innan papperet lämnas tillbaka till respektive ställe.


God man
När detta inte fungerar längre kan det bli aktuellt med godmanskap. Då behövs ett läkarintyg, där det framgår att den sjuke behöver en god man och vilka åtaganden den gode mannen ska ha. Det finns tre olika saker för gode mannen att göra, ofta blir det alla tre sakerna som blir aktuella för en god man till en person med demenssjukdom.


1. Bevaka rätt (se till att den sjukes lagliga rättigheter och skyldigheter fullföljs)
2. Förvalta egendom (sköta om ekonomin)
3. Sörja för person (se till att huvudmannen (den sjuke) har det bra och att hans medel går till nytta, nöje och glädje)

Till god man utses ibland en anhörig och ibland en utomstående beroende på hur man vill ha det. Är anhöriga oense kan det vara bra med en utomstående. Tingsrätten ska godkänna den tilltänkte gode mannen. Överförmyndaren ska ha en skriftlig redovisning varje år av gode mannen. I vissa fall kan det bli aktuellt med en förvaltare.
Mer finns att läsa i Föräldrabalken i lagboken.
Information kan fås från bibliotek.

LSS-lagen (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)

Regeringsrätten har den 10 november 2008, i en dom, fastställt att en man under 65 år, med demensdiagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag, ska höra till personkrets 2 i LSS-lagen. Mål nr 7020-06.
Regeringsrättsdomar är prejudicerande.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2008/November/7020-06.pdf
Här är den fulla texten från domen
https://databas.infosoc.se/rattsfall/12123/fulltext

OBSERVERA ATT En del handläggare hänvisar fortfarande till förarbetena till LSS lagen från 1992 där det skrivs att demens inte ingår i personkrets 2 för att det är en psykisk sjukdom. Det avfärdas i regeringsrättsdomen där det tydligt skrivs att Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag är ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av kroppslig sjukdom.

De vanligaste demenssjukdomarna under 65 år är Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, Lewy Body demens och vaskulär demens.

Man med frontallobsdemens uppfyllde kriterierna för LSS-tillhörighet enligt personkrets 2 – referat av kammarrättsdom.
Kammarrätten i Göteborg 2010-03-29, mål nr 3292-09. Både stadsdelsnämnden och länsrätten nekade en man med s.k. frontotemporal demens daglig verksamhet med stöd av LSS, eftersom det av förarbetena framgår att personer med psykiska sjukdomstillstånd inte omfattas av personkrets 2 i 1 § LSS. Kammarrätten fann dock att lagtextens ordalydelse väger tyngre än förarbetena vid bestämmande av lagregelns innebörd. Mannen ansågs därmed uppfylla de i lagen uppställda kriterierna för tillhörande av den aktuella personkretsen. Utdrag från JP Socialnet.LSS innefattar personer i nedanstående 3 olika s.k personkretsar(eller grupper). Lagens två begränsningar är att dagverksamhet erhålls inte i personkrets 3 och hjälp av personlig assistent måste ha påbörjats före 65 år för att gälla även efter 65 år som pensionär.

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.


I de 10 LSS insatserna som finns ges här exempel som kan vara aktuella för personer med demenssjukdomar
.
1. Rådgivning och annat personligt stöd
Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som du kan få för att fatta viktiga beslut. Det kan vara en kurator, psykolog, arbetsterapeut etc.

2. Personlig assistent
Biträde av personlig assistans innebär att du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, att klä av och på dig, att äta och att kommunicera med andra, av en eller flera assistenter.

3. Ledsagarservice
De som inte har en personlig assistent, kan ha rätt till ledsagare om man behöver det för att kunna vara ute, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och annat.

4. Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

5. Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice innebär vanligen att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående hemma hos personen med funktionsnedsättning.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, dvs korttidsboende.
Denna insats kan erbjuda personen med funktionsnedsättning dvs i detta fall personer med demenssjukdomar, rekreation och miljöombyte, samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet.

9. Bostad med särskild service för vuxna. Det finns 3 varianter


Det finns tre olika boendeformer för vuxna där du kan få stöd:

Gruppbostad, som kan erbjudas om du har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att personal finns till hands dygnet runt. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Då finns det en fast personalgrupp.
Servicebostad, som består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten.
Annan särskilt anpassad bostad, som innebär att du beviljas en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

För personer med demenssjukdomar ska det vara den första. Gruppbostad med fast bemanning dygnet runt
I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. OBS I en gruppbostad är maximalt 5-6 lägenheter samlade runt gemensam yta. En sådan finns till exempel i Uppsala.

10. Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2) Observera att personen som bor i gruppbostad har möjlighet att gå till daglig verksamhet på dagarna om de har behov av det och det ansöks då om till LSS-handläggaren separat. Ansökan om daglig verksamhet kan du göra fram tills du fyller 67 år.

I LSS lagen betalar personerna ingen omvårdnadsavgift.
OBSERVERA att i LSS lagen skrivs att personerna ska ha en GOD levnadsomsorg men i Socialtjänstlagen står det att personerna ska ha en SKÄLIG levnadsomsorg.